کانال ها

شبیه سازی مخازن هیدروکربوری

بزرگترین مرجع آموزشی نفت کشور آیزنت با هدف ارتقا علمی دانشجویان مهندسی نفت، ویدیوهای آموزشی را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می دهد. در این کانال به مباحث تئوری و نرم افزاری مدلسازی و شبیه سازی مخازن هیدروکربوری پرداخته می شود.