شبیه سازی مخازن هیدروکربوری

معادله باکلی لورت (Buckley-Leverett ) در نرم افزار شبیه سازی cmg

اصل باکلی لورت یک توصیف کمی از جابه جایی یک سیال با سیال غیر امتزاجی را در یک محثیط متخلخل ارائه می دهد و این ایده را بیان می کند که آب و نفت هنگام جابه جایی آمیخته می شوند به طوری که سطح مشترک در مدل ماسکت به ناحیه ای با اشباع آب متغیر […]

گسسته سازی دو بعدی مخازن هیدروکربوری: به روش حجم محدود

در مهندسی نفت  گسسته سازی به روشهای مختلفی انجام می شود که یکی از این روش،حجم محدود می باشد. روش حجم محدود ( Finite Volume Method) که به اختصار (FVM) نامیده می‌شود. یکی از روش‌های عددی برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل است. حجم محدود نوعی از روش اجزاء محدود است که درآن روش تقریب این […]