آموزش مهندسی مخازن هیدروکربوری

جلسه 28:حل معادله شبه پایدار (معادله انتشار)

برای دانلود ویدیو می توانید بر روی دانلود ویدیو در بالا کلیک نمایید. (Visited 14 times, 1 visits today)

جلسه 27: معادله انتشار (شبه پایدار)

برای دانلود ویدیو می توانید بر روی دانلود ویدیو در بالا کلیک نمایید. (Visited 13 times, 1 visits today)

جلسه 26: اثر تروایی و ضریب اسکین در مخازن نفتی

برای دانلود ویدیو می توانید بر روی دانلود ویدیو در بالا کلیک نمایید. (Visited 7 times, 1 visits today)

جلسه 25: کاربرد حل گذرا معادله انتشار

برای دانلود ویدیو می توانید بر روی دانلود ویدیو در بالا کلیک نمایید. (Visited 13 times, 1 visits today)

جلسه 24: معادله انتشار (ناحیه گذرا)

برای دانلود ویدیو می توانید بر روی دانلود ویدیو در بالا کلیک نمایید. (Visited 15 times, 1 visits today)