قسمت ها:
جلسه 11: مخازن گازی نامتعارف جلسه 12: مخازن گازی و سفره آبی (اکیوفر) جلسه 13: معادله MBE برای مخازن گازی با درایو آب جلسه 14: MBE مخازن نفتی جلسه 15: MBE مخازن نفتی و گازی جلسه 16:جریان در مخازن تک فازی جلسه 17: معادله دارسی و چاه های گازی جلسه 18: تاثیر ضریب اسکین Skin factor در چاه های گازی و نفتی جلسه 19: معادله انتشار diffusivity جلسه 20: شرایط گذرا، پایدار، نیمه پایدار در مخازن نفتی جلسه 21: ناحیه ناپایدار، شبیه پایدار و پایدار جلسه 22: خطی سازی معادله انتشار جلسه 23: معادله انتشار (جریان پایا) جلسه 24: معادله انتشار (ناحیه گذرا) جلسه 25: کاربرد حل گذرا معادله انتشار جلسه 26: اثر تروایی و ضریب اسکین در مخازن نفتی جلسه 27: معادله انتشار (شبه پایدار) جلسه 28:حل معادله شبه پایدار (معادله انتشار) جلسه 1: مباحث مقدماتی (پیدایش نفت) جلسه 2:نفوذ آب و نفت به محیط متخلخل رسوبی جلسه 3: وظایف یک مهندس مخزن جلسه 4: ذخایر نفت و گاز، منابع و میزان نفت درجا جلسه 5: تخمین حجم مخزن و عدم اطمینان در تخمین جلسه 6:تعریف تخلخل، اشباع و REV جلسه 7: ضریب حجمی نفت سازند و نسبت گاز به نفت GOR جلسه 8: ضریب حجمی گاز سازند جلسه 9: معادله Mass balance برای گاز (volumetric gas reservoirs) جلسه 10 :Material balance مخازن گازی (حجمی)

جلسه 9: معادله Mass balance برای گاز (volumetric gas reservoirs)

(Visited 10 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *